Entrada:
Código promocional:
Veure/Cancel·lar reserva

Política de privacitat

POLíTICA DE PRIVACITAT 1. TRACTAMENT DE DADES DURANT LA NAVEGACIó

De conformitat amb l'obligació prevista a l'Art. 22 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), us informem que HOTEL COSTA AZUL, S.A. només obté i conserva la següent informació dels visitants de la seva web.

a)El nom de domini del proveïdor (PSI) i/o l'adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor XXX només estarà identificat amb el domini xxx.es i/o l'adreça IP. Queda recollida igualment la informació sobre l'idioma escollit. D'aquesta manera, podem elaborar estadístiques sobre els països, servidors i idioma parlat per les persones que visiten més sovint la nostra web.

b)La data i l'hora d'accés a la nostra web. Això ens permet saber les hores de més afluència i fer els ajustos necessaris per evitar problemes de saturació a les hores punta.

c)L'adreça d'Internet des de la qual arrancà l'enllaç fins a la nostra web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l'efectivitat dels distints banners i enllaços que apunten al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar aquells que ofereixin millors resultats.

d)El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb l'objectiu que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori. En aquesta web s'utilitzen cookies. Una cookie és un fragment d'informació de text que les webs transfereixen al disc dur dels equips que es connecten a elles. Utilitzem cookies de sessió per identificar l'usuari i mantenir el seu estat d'identificació. Les cookies de sessió s'esborren automàticament del disc dur quan finalitza la sessió. També usem cookies per recopilar estadístiques anònimes i conjuntes que ens permetin analitzar la forma en què els usuaris utilitzen la nostra web, amb la finalitat de millorar-la. L'usuari té l'opció de no rebre cookies o de ser informat sobre la seva fixació mitjançant la configuració del seu navegador a tal efecte. No obstant això, en cas de desactivar les cookies, és possible que no pugui fer ús de totes les funcionalitats de la web.

Si bé la informació obtinguda és, en principi, totalment anònima, atenent l'informe 327/2003 de l'Agència espanyola de protecció de dades, s'informa els usuaris la web que les dades abans relacionades seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal per a les finalitats que s'han detallat, podent qualsevol interessat exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons s'indica més avall, a l'apartat Drets de l'interessat.

2. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

2.1. INFORMACIó SOBRE EL FITXER.- D'acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa que les dades personals que es recullin en aquesta web seran incorporades a uns fitxers, la responsabilitat dels quals recau sobre HOTEL COSTA AZUL, S.A.

De manera general, s'informa que els camps dels distints formularis de la web marcats per un asterisc, són obligatoris per a la correcta tramitació de les vostres sol·licituds.

2.2. FINALITATS DELS TRACTAMENTS I CESSIONS PREVISTES.-

2.2.1. Formulari de REGISTRE DE CLIENTS: Les dades personals que es recullen mitjançant aquest formulari, seran tractades per a la tramitació de la vostra sol·licitud d'alta, així com per a l'administració de comptes d'usuaris, la gestió i el control de la relació amb els mateixos i el control d'accés als continguts reservats als usuaris registrats. Ai mateix, s'informa que, passats dos anys sense activitat al vostre compte, es procedirà a la seva cancel·lació.

2.2.2. FORMULARIS DE RESERVES WEB / PETICIó DE DISPONIBILITAT: Les dades obtingudes mitjançant aquests formularis, juntament amb els logs generats pel procés (els quals contenen dades tals com l'adreça IP, la data, l'hora, l'idioma o el circuit de navegació escollit), seran tractades per a la tramitació de la seva sol·licitud, així com per al control i gestió administrativa i econòmica de la relació amb els clients/sol·licitants, la gestió de la qualitat del servei i per a l'atenció de les reclamacions. Per a les reserves que impliquen el pagament d'un dipòsit inicial per a la seva tramitació, consentiu que les dades personals necessàries per a tal finalitat siguin comunicades a les entitats bancàries encarregades de la tramitació del cobrament de l'esmentat dipòsit, només per a aquesta finalitat. En cas que la vostra reserva contingui serveis accessoris prestats per tercers proveïdors o que la petició de disponibilitat que formuli per a aquests serveis, les dades personals necessàries per a la tramitació d'aquesta reserva o petició de disponibilitat seran comunicades als corresponents proveïdors, només amb aquesta finalitat.

2.2.3. FORMULARI DE CONTACTE: Les dades que es proporcionen mitjançant el formulari de contacte seran tractades per a la tramitació de la seva sol·licitud.

2.2.4. TRACTAMENTS AMB FINALITATS COMERCIALS, FIDELITZACIó I PERFILS COMERCIALS.- En cas que així s'hagi indicat als distints formularis que hi ha a la web, les vostres dades seran tractades per mantenir-vos informats, fins i tot per mitjans electrònics, sobre notícies, productes i promocions de l'Hotel Costa Azul, així com per a finalitats de fidelització. S'informa que es realitzaran estudis estadístics i de segmentació sobre els clients o usuaris que hagin consentit el tractament de les seves dades amb finalitats comercials i de fidelització. En qualsevol moment, podreu donar-vos de baixa de la llista de difusió o revocar el vostre consentiment per a les finalitats abans assenyalades, segons s'indica més avall a l'apartat Drets de l'interessat.

2.3. DADES DE TERCERS.- En el cas de proporcionar dades de caràcter personal la titularitat de les quals sigui de tercers, especialment en els processos de reserva, manifesteu que compteu amb el consentiment dels afectats per a tal procediment, havent-los informat prèviament del contingut de la present política de privacitat.

2.4. BLOG I COMENTARIS.- La utilització del blog i la publicació de comentaris en aquesta web, estan reservades als usuaris registrats. S'assenyala que tota la informació que es troba al blog i els comentaris fets es convertiran en informació pública, fet pel qual els usuaris han de tenir especial cautela quan decideixi compartir la seva informació personal.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat del blog i de la funcionalitat de publicació de comentaris de la web. Particularment, però no limitativament, l'usuari es compromet a no introduir dades i/o comentaris que:
incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic;
difonguin continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els Drets Humans;
continguin continguts que suposin una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial;
atemptin contra la imatge de tercers;
introdueixin o difonguin a la xarxa virus informàtics o qualsevulla altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes;
utilitzin els comptes de correu electrònic o les dades personals d'altres usuaris i modifiquin o manipulin els seus missatges. es prohibeix específicament l'ús del correu electrònic per activitats d'enviament massiu de correu no desitjat (spam).

Hotel Costa Azul, S.A. es reserva el dret a retirar o a no publicar tots aquells comentaris i aportacions que incompleixin les premisses anteriorment indicades i especialment aquells que vulnerin la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu entendre, no resultin adequats. Conforme al règim previst per l'Art. 16.1 LSSICE, Hotel Costa Azul, S.A. no es fa responsable de la informació emmagatzemada a petició dels usuaris i particularment respecte a les opinions expressades, ni tampoc de l'exactitud, qualitat, fiabilitat i correcció de la informació que els usuaris incorporin. No obstant això, les persones les dades personals de les quals estiguin incloses a comentaris o posts publicats a la web, podran sol·licitar a Hotel Costa Azul, S.A., en qualsevol moment, la cancel·lació d'aquestes dades, conforme al que es preveu a l' Art. 16 LOPD.

2.5. MESURES DE SEGURETAT.- Les dades tractades per Hotel Costa Azul, S.A., s'arxivaran i es custodiaran complint amb les pertinents mesures de seguretat.

2.6. VERACITAT DE LES DADES.- L'interessat manifesta que les dades subministrades són correctes i autèntiques i es compromet a comunicar qualsevol modificació de les mateixes a Hotel Costa Azul, S.A. L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Hotel Costa Azul, S.A. el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les demés accions que procedeixin en Dret.

2.7. DRETS DE L'INTERESSAT.- Els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit acompanyat d'una còpia del seu DNI i adreçat a HOTEL COSTA AZUL, S.A., Passeig marítim, núm. 7, CP 07014 Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info@hotelcostaazul.es.

Les dades personals dels usuaris registrats podran també ser actualitzades o ser modificades mitjançant la secció Les meves dades, accessible des del seu compte a la web.