Condicions generals de contractació

INTRODUCCIó

Aquest document té per finalitat informar els usuaris sobre les condicions generals de contractació, regulades per la Web HOTEL COSTA AZUL (en endavant "la Web").

A la Web trobareu informació sobre la disponibilitat d'habitacions, tarifes i serveis oferts per l'Hotel Costa Azul i, al seu torn, sobre activitats o serveis accessoris oferts per tercers, podent sol·licitar i formalitzar reserves directament en línia.

La sol·licitud i la tramitació de reserves suposen l'acceptació plena i incondicional de la nota legal, de la política de privacitat i de les presents condicions generals de contractació, en la seva darrera versió. Consegüentment, us aconsellem que procediu a la lectura d'aquestes condicions, abans de sol·licitar o formalitzar la vostra reserva, cada vegada que accediu a la nostra pàgina web, perquè aquesta mateixa web es reserva el dret a canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d'aquestes condicions generals.

REGULACIó JURíDICA

Les presents condicions generals estan subjectes a allò que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condiciones generals de contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, així com tota la normativa turística que resulti d'aplicació en aquest cas i, subsidiàriament, el codi civil i el codi de comerç.

CLÀUSULES

La sol·licitud i la formalització de reserves a través de la web estan subjectes a les següents clàusules:

  1. Manifestacions: L'usuari manifesta:

a)Ser major d'edat i disposar de capacitat plena per sol·licitar i/o formalitzar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es trobin a la web.

b)Que les dades subministrades quan sol·licita o formalitza la reserva són vertaderes, completes i concises.

c)Que confirma la reserva feta o sol·licitada, és a dir, les dates indicades, els serveis sol·licitats, el nombre d'habitacions, de persones i l'allotjament escollit.

  1. Accés a la web: L'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat de l'usuari.

  2. Contractació de productes i serveis a través de la web:

3.1. A la reserva s'inclouen els serveis detallats segons les condicions de reserva estipulades a la pàgina web des de la qual se sol·licita o es formalitza l'esmentada reserva.

3.2. L'usuari accepta que Hotel Costa Azul, S.A. no assumeix cap obligació ni responsabilitat respecte a aquells serveis que no presti directament i en particular respecte a la falta de veracitat, al caràcter incomplet, a la falta d'actualització i/o a la imprecisió de les dades o informacions sobre ofertes, productes o serveis, preus, característiques i qualsevulla altres dades i informacions rellevants sobre els productes i serveis oferts a través de la web per proveïdors externs. Així mateix, Hotel Costa Azul, S.A. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'incompliment o compliment defectuós pels esmentats proveïdors de les obligacions derivades de la normativa en vigor i dels termes i condicions de venda de cadascun dels productes i serveis que es contractin a través d'aquesta web.

3.3. Aquestes condicions generals hauran de ser acceptades pels usuaris abans de sol·licitar o formalitzar la reserva. El contracte podrà formalitzar-se de forma vàlida en castellà, alemany i anglès.

  1. El procés de formalització de la reserva a la web es desenvolupa en quatre passes:

1.Disponibilitat: recerca de dates i selecció del tipus d'habitació i nombre de persones.

2.Pressupost.

3.Sol·licitud de les dades de la targeta de crédit per garantir la reserva o el pagament complet de l'estada i recollida de dades personals o d'identificació per als usuaris registrats.

4.Confirmació de la reserva. Un cop realitzada la reserva es procedirà a l'arxiu dels logs generats per l'operació.

El client rebrà el detall de la seva reserva per correu electrònic, juntament amb un número que la identificarà (localitzador), totes les dades relacionades, les condicions i la política de devolucions.

  1. La simple sol·licitud de disponibilitat (reserves sota sol·licitud), no suposa la contractació de la reserva, quedant aquesta subjecta a la seva confirmació efectiva per part d'Hotel Costa Azul, S.A, i, al seu torn, al compliment de les condicions de la tarifa que apareixen a la pàgina des que hagueu formulat la vostra petició.

  2. Preu i pagament:

6.1. Les condicions i el preu de l'estada projectada o del/s servei/s sol·licitat/s, són els que determinen expressament les condicions de la tarifa incloses a la pàgina en la qual heu sol·licitat o fet la reserva.

6.2. Les ofertes només seran vàlides durant el temps que romanguin accessibles als destinataris del servei.

6.3. Els preus que s'indiquen a la web són preus de venda al públic, IVA inclòs. La transacció s'efectuarà en euros, sigui quin sigui l'origen del client.

6.4. La formalització de la reserva implica la cessió de les dades d'una targeta de crédit vàlid com garantía de la reserva.

6.5. El pagament s'haurà d'efectuar a l'Hotel, en començar la prestació del servei, considerant-se, en cas contrari, la reserva com a anul·lada, segons les condicions detallades a l'apartat de Cancel·lacions/modificacions de les reserves i no presentació.

  1. Cancel·lacions/modificacions de les reserves i no presentació:

7.1. Modificació de la reserva: La reserva efectuada podrà ser modificada sense despeses, sempre i quan se sol·liciti amb més de 3 dies d'antelació a la data d'arribada originalment prevista a l'hotel, per via electrònica a info@hotelcostaazul.es, per via telefònica al +34 971 731940 o via fax al +34 971 731971, indicant sempre el codi de la reserva (localitzador). L'èxit de la modificació dependrà de la disponibilitat de l'Hotel Costa Azul en el moment de la petició.

7.2. Cancel·lació de la reserva i no presentació: La reserva efectuada podrà ser cancel·lada sense despeses, sempre que es realitzi amb més de 3 dies d'antelació a la data d'arribada a l'hotel, mitjançant comunicació per escrit i per via electrònica adreçada a info@hotelcostaazul.es, o tramesa via fax al +34 971 731971, indicant el vostre codi de reserva.

La cancel·lació de la reserva, amb menys de 3 dies d'antelació a la data d'arribada a l'hotel, implica per al client el pagament d'una penalització que correspon a la primera nit de l'estada.

La no presentació al check-in o la cancel·lació de la reserva amb menys de 24 hores d'antelació a la data d'arribada a l'hotel, suposa per al client el pagament d'una penalització la quantia de la qual correspon a la primera nit de l'estada, així com, en cas de no presentació, la cancel·lació de la reserva.

Al client se li retorna la diferència entre el dipòsit de garantia i la penalització que pertoqui, en cas que existís· Les despeses bancàries generades per cancel·lacions de reserves aniran a càrrec del client.

  1. Acceptació: La sol·licitud i la formalització de la reserva impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions generals, considerades com a part integrant de la reserva i completada amb les condicions de la tarifa i amb la legislació específica aplicable, són expressament acceptades pel client.

  2. Llei aplicable i fur competent: El present contracte es regirà per la llei espanyola i per resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, les parts, amb expressa renúncia al seu fur propi, si el tinguessin, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca (Espanya).